Odznaky, ktoré sú pôvodom z USA, kde sú neoddeliteľnou súčasťou koloritu života, už objavila aj Európa. A ich popularita, sa vzhľadom k priaznivému pomeru cena/kvalita stále zvyšuje.

Výhod oproti klasickým odznakom je naozaj veľa, či už je to možnosť malých sérií pri zachovaní priaznivej ceny, blesková výroba nízkych nákladov, možnosť personalizácie, výborná kvalita vyhotovenia, vynikajúca kvalita vyhotovenia a potlače - motív je vytlačený na papier chránený plastovou fóliou, samotný odznak je vyrobený z ľahkého kovu).

Výrobou odznakov sa zaoberáme už od roku 1999. Odvtedy sme vychytali všetky malé chybičky a maximálne urýchlili a zefektívnili proces výroby malých aj väčších nákladov. Na sklade máme polotovary v primeraných množstvach, výrobné lehoty len zriedka prekračujú 1 týždeň. Ak potrebujete motív aj navrhnúť a graficky spracovať, naše grafické štúdio je vám plne k dispozícii.

Značky: odznak,vyroba,vyroba odznakov, vyroba-odznakov, odznakyvyroba

Informácia o spracúvaní Vašich osobných údajov prostredníctvom kontaktného formuláru

Prevádzkovateľ:

P78, s. r. o., Pluhová 78, 831 03 Bratislava, IČO: 45 973 105, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka: 69642/B, zastúpená konateľom - Ing. BORIS LITVÁK.

E-mail: p78@p78.sk

Tel. č.: +421 2 4464 2184

(ďalej len „Spoločnosť“)

Príjemca:

Príjemcami osobných údajov poskytnutých prostredníctvom kontaktného formuláru sú:

 • konateľ Spoločnosti;
 • zamestnanci Spoločnosti;
 • spoločnosti spolupracujúce so Spoločnosťou a/alebo iné osoby poverené Spoločnosťou;
 • orgány činné v trestnom konaní, súdy a iné orgány verejnej moci v prípade, ak bude na takéto konanie daný zákonný dôvod;

Účel spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje získané z kontaktného formulára sú spracúvané za účelom predzmluvnej komunikácie medzi Spoločnosťou a dotknutou osobou – klientom, resp. potencionálnym klientom, ktorý odoslaním formulára prejavil záujem o služby, resp. o vypracovanie cenovej kalkulácie.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Na základe nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie GDPR“) je právny základ spracúvania osobných údajov daný:

 • čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy;
 • čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR – plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;
 • čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR - oprávnený záujem, ktorý sleduje prevádzkovateľ.

Kategória spracúvania osobných údajov:

Osobné informácie, ktoré sú spracúvané prostredníctvom kontaktného formulára sú zaradené do kategórie bežných osobných údajov. Ide sa o údaje: meno, priezvisko, e-mail a správa odoslaná dotknutou osobou, ktorá slúži ako údaj o type hľadanej služby. Tieto údaje sú spracúvané Spoločnosťou, ktorý jej dotknutá osoba poskytne v rámci kontaktovania cez formulár uvedený na internetovej stránke www.odznaky.sk

Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou budú uchovávané:

 • Počas doby komunikácie dotknutej osoby so Spoločnosťou, Spoločnosť bude Vaše osobné údaje uchovávať najdlhšie po dobu ustanovenú osobitnými právnymi predpismi, resp. po dobu trvania zákonných povinností Spoločnosti (napr. zákon o archívnictve, účtovné predpisy);
 • v prípade, ak dotknutá osoba nebude mať záujem na spolupráci so Spoločnosťou, tá zabezpečí ochranu Vašich osobných údajov tak, že Vás nebude ďalej kontaktovať a taktiež nebude poskytovať Vaše osobné údaje tretím osobám;

Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo:

 • požiadať prevádzkovateľa o opravu osobných údajov, týkajúcich sa dotknutej osoby, o ich vymazanie alebo o obmedzenie ich spracúvania;
 • namietať spracovanie osobných údajov prevádzkovateľom;
 • podať návrh na začatie konania poľa §100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov;
 • na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. V prípade, existencie takéhoto automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu;
 • žiadať informácie o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby;

Povinnosti prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

Kontakt:

Dotknutá osoba môže požiadať Spoločnosť vo veci výkonu svojich práv ohľadne spracúvania osobných údajov o informácie, na ktoré má podľa zákona o ochrane osobných údajov právo. Uplatniť toto právo si dotknutá osoba môže prostredníctvom doručenej písomnej žiadosti na adresu sídla spoločnosti: P78, s.r.o., Pluhová 78, 830 03 Bratislava.

V Bratislave, dňa 25.05.2018

P78., s. r. o.

nahranie obrázka

[zavrieť]

výber clipartu

[zavrieť]